Käesolev dokument on ettevõtte CBF Medical OÜ privaatsuspoliitika, mis sätestab viisid, kuidas Christinas Clinic töötleb läbi kodulehe kasutuse saadud klientide andmeid.

Töötlemine käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on mistahes tegevus või tegevused, mida teostatakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, kas automaatselt või muudel viisidel, nagu kogumine, salvestamine, organiseerimine, liigendamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, konsulteerimine, kasutamine, edastamise või levitamise teel avalikustamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, ühitamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine; isikuandmetega teostatav mistahes tegevus.

Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on isikuandmed andmesubjekti: Nimi, isikukood, telefoninumber ja e-mail.

Käesolev privaatsuspoliitika ei puuduta ega kaitse anonüümsete andmete ega juriidiliste isikute andmete töötlemist.

1. Isikuandmete vastutav töötleja, volitatud töötlejad ja andmekaitseametnik

Isikuandmete vastutav töötleja

Vastutava töötleja nimi: CBF Medical OÜ
Ettevõtte registrikood: 11299002
Aadress: Pärnu maantee 67a, Tallinn, 10134
Kontaktid: telefon +372 604 9000, info@cc.ee

Isikuandmete “vastutav töötleja” on juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid.

Isikuandmete volitatud töötlejad

CBF Medical OÜ andmete volitatud töötleja on sidusettevõte SA Christinas Clinic.

Andmekaitseametnik

Isikuandmete kaitse kõrge taseme tagamiseks on CBF Medical OÜ määranud ametisse andmekaitseametniku, kellel on erialased teadmised isikuandmete kaitse seadustest. Andmekaitseametnik abistab CBF Medical OÜ-d isikuandmete kaitse nõuetele vastavuse tagamisel.
CBF Medical OÜ andmekaitseametnik on andmesubjektidele kontaktisikuks, kui neil on päringuid ja/või küsimusi seoses isikuandmete kaitse ja isikuandmete töötlemisega CBF Medical OÜ’s. Andmesubjektid võivad võtta andmekaitseametnikuga ühendust kõikides nende isikuandmete töötlemisega soetud küsimustes ja oma õiguste kasutamiseks.

CBF Medical OÜi andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised:

Nimi: Marcella Norlan
Aadress: Pärnu maantee 67A – 6. korrus
E-mail: data@cc.ee

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

CBF Medical OÜ töötleb teie isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud põhimõtetele.

Läbipaistvus

CBF Medical OÜ töötleb isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult kliendi nõusoleku alusel.

Eesmärgi piirang

CBF Medical OÜ kogub isikuandmeid läbi on-line broneeringute ja kodulehe aktiivsuse jälgimise ning töötleb isikuandmeid vaid kliiniku töö organiseerimise eesmärgil. Me ei töötle teie isikuandmeid viisil, mis ei ühti esialgsete eesmärkidega.

Õigsus

CBF Medical OÜ teeb kõik endast oleneva, et isikuandmed oleksid õiged. Juhul kui isikuandmed on valed, annab CBF Medical OÜ võimaluse andmed parandada ja/või kustutada. Selleks kirjuta aadressile data@cc.ee.

Säilitamise piirang

CBF Medical OÜ säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist ainult seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Konfidentsiaalsus

CBF Medical OÜ töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest. CBF Medical OÜ teeb kõik mõistlikud jõupingutused vältimaks andmete kaotamist, hävitamist või kahjustumist. Lisaks sellele kohaldub meie töötajatele konfidentsiaalsuskohustus. CBF Medical OÜ töötajad või sidusettevõtete töötajad võivad teie isikuandmeid vaadata ja neid kasutada ainult siis, kui neil on selleks luba ja ainult vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

CBF Medical OÜ ei töötle isikuandmete erikategooriaid (eriliigilisi isikuandmeid nagu rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid ja religioosseid või filosoofilisi uskumusi paljastavad isikuandmed).

3. Andmesubjekti õigused

CBF Medical OÜ vastab andmesubjekti isikuandmete kohta käivale taotlusele üksnes siis, kui andmesubjekt on suutnud tõendada oma isikusamasust. Andmete päringuks tuleb selleks digitaalselt allkirjastada vastav avaldus, mida on võimalik küsida meiliaadressilt: data@cc.ee.

Andmesubjekti ligipääs – teil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja täiendavale teabele, mida CBF Medical OÜ töötleb. Samuti võite pöörduda CBF Medical OÜ poole ja küsida, mis eesmärgil me isikuandmeid töötleme, kui see jääb ebaselgeks või kui on lisaküsimusi. Püüame vastata küsimustele esimesel võimalusel, kuid üritame seda teha vähemalt kahe nädala jooksul. Kogutud isikuandmete ülevaate saamiseks või täiendavate küsimustega palun kirjutada meiliaadressile: data@cc.ee

Koopiad – kui see on vajalik, esitab CBF Medical OÜ taotlusel tasuta koopia. Täiendavate koopiate korral võib CBF Medical OÜ küsida tegelikul kulul põhinevat tasu, kui andmesubjekti taotlused on korduvat laadi.

Õigus kustutamisele (“õigus olla unustatud”) – see õigus võimaldab andmesubjektidel nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui kohaldub üks järgmistest alustest:

  • isikuandmed ei ole seoses nende kogumise või töötlemise eesmärkidega enam vajalikud;
  • andmesubjekt võtab nõusoleku tagasi;
  • andmesubjekt keeldub töötlemisest ja töötlemiseks ei ole ülimuslikku õigustatud huvi;
  • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • isikuandmed tuleb kustutada juriidilise kohustuse täitmiseks või sellepärast, et
  • isikuandmeid töödeldi seoses lapsele infoühiskonna teenuste (nt rakenduste) pakkumisega.

Õigus esitada kaebus järelevalve teostajale – kõikidel andmesubjektidel on õigus pöörduda kaebusega andmekaitse järelevalve teostaja poole, kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemine rikub ja ei vasta andmekaitseseaduste ja üldiste andmekaitsereeglite sätetele. Eestis on riiklikuks järelevalve teostajaks Andmekaitse Inspektsioon.

Õigus nõusolek tagasi võtta – kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasi võtmist teostatud töötlemise seaduslikkust. Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist. CBF Medical OÜ lõpetab isikuandmete töötlemise, kui töötlemise ainsaks aluseks on nõusolek. Kui isikuandmete töötlemiseks on muu(d) õiguslik(ud) alus(ed) (nt leping, õigustatud huvi), võib töötlemist jätkata muul vastaval õiguslikul alusel.

4. Isikuandmete säilitamine ja töötlemise eesmärgid

CBF Medical OÜ töötleb järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Nimi, isikukood, telefoninumber ja meiliaadress – Neid isikuandmeid säilitatakse CBF Medical OÜ-le kuuluvas serveris ning kasutatakse vaid isikusamasuse määramiseks ning kliiniku töö planeerimiseks.

Teenuse eest tasumiseks kasutab CBF Medical OÜ Montonio Finance UAB poolt loodud moodulit ning tasumisega seotud andmeid säilitatakse ja töödeldakse vastavalt Montonio Finance UAB privaatsuspoliitikale.

5. Õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks

CBF Medical OÜ töötleb isikuandmeid vaid nõusoleku alusel. Nõusoleku isikuandmete töötlemiseks annab klient, kui nõustub kodulehel eraldi isikuandmeid kasutavate funktsioonide kasutustingimustega.

Õigustatud huvid

CBF Medical OÜ võib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik õigustatud huvi korral. Näiteks kui klient esitab kaebuse on-line broneeringu keskkonna kasutamisega seoses, säilitab CBF Medical OÜ kogutud andmeid kuni olukorra lahendamiseni, ka juhul kui vastavad isikuandmed ei ole enam CBF Medical OÜ-le vajalikud kliiniku töö planeerimiseks.

6. Profileerimine ja turustamine

CBF Medical OÜ ei kasuta isikuandmeid mitte mingil profileerimise või turustamise eesmärgil.

7. “Küpsiste” kasutamine

Kolmandate poolte funktsioonid

Näiteks Facebook ja Google võivad kasutada oma küpsiseid või muid meetodeid, et koguda teavet meie veebilehe sisu kohta, millel oled klõpsanud. Nad kasutavad sedalaadi teavet selleks, et pakkuda kasutusstatistika analüüse ja reklaame sind huvitavatel teemadel.

Me ei pääse ligi ega kontrolli neid küpsiseid, mille on meie lehele paigaldanud kolmandad pooled – nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Selleks soovitame Sul eraldi tutvuda kõigi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.

Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Teenuse osutaja veebilehel on järgmised küpsised:

– Esimeste osapoolte küpsised, mis pärinevad teenuse osutaja võrgulehelt ja võivad olla nii ajutised kui ka püsivad. Nende küpsiste abil saab salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral kui veebilehte külastatakse .

Veebilehel kasutatakse veel neid küpsiseid:

– PHP sessioonicookie algusega SESSID: Seda küpsist kasutatakse PHP sessiooniinfo alles hoidmiseks põhiliselt ostukorvi funktsionaalsuse tagamise jaoks.

Kasutajal on võimalik keelata küpsistel veebisaidi kasutamise kohta kogutud andmete edastamine Google’ile ja nende andmete edasine töötlemine Google’i serverites. Selleks peab kasutaja alla laadima vastava veebilehitseja lisa ning selle installeerima: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

8. Kaitsemeetmed

Kõiki kogutud isikuandmed säilitatakse keskkonnas, mille infoturve vastab kõrgemaile riiklikule tasandile.

9. Rakendussäte

Võttes arvesse õigusaktides, pretsedendiõiguses ja isikuandmete kaitse kõrget taset tagava tehnoloogiaga seotud tavade arengutes aset leidvaid potentsiaalseid muutusi jätab CBF Medical OÜ endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Seetõttu vaadatakse käesolev privaatsuspoliitika regulaarselt läbi ja vajadusel tehakse selles muudatusi. Privaatsuspoliitika muudatused avaldatakse Christinas Clinicu veebileheküljel.